ד"ר ניסן אורי:
הפוך לעמוד הבית הוספה למועדפים
DR-Nissan DR-Nissan
 

שלום וברוכים הבאים לאתר של חברת ד"ר ניסן אורי ("האתר"). השימוש באתר כפוף לתנאים לשאלות ולתשובות המפורטות בדף זה להלן. חשוב להקפיד ולעיין בתנאי השימוש וזאת כיוון שעצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים להלן.
 
למי מיועד האתר?
חברת ד"ר ניסן אורי מזמינה את כל מי שחפץ לצפות באתר לגלוש בו ולהנות מן ההיצע הקיים בו.

מי אחראי למידע, לתכנים ולשירותים הניתנים והמופיעים באתר?
במסגרת הביקור באתר תיחשף למידע ותכנים שונים הניתנים לך ע"י חברת ד"ר ניסן אורי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מחברת ד"ר ניסן אורי ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה הינו מצדדים שלישיים, חברת ד"ר ניסן אורי אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע כאמור, לפיכך לא תוכל לבוא לחברת ד"ר ניסן אורי בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באמצעות חברת ד"ר ניסן אורי באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים.
יובהר בזאת כי, הינך פוטר בזאת את חברת ד"ר ניסן אורי, מנהליה, עובדיה, והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה, מכל אחריות כמפורט להלן.
 
חברת ד"ר ניסן אורי רשאית לשנות או להפסיק שירותים, להימנע מלהוסיף שירותים חדשים או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע ו/או התכנים הנמסרים על ידה באתר.

מי אחראי למידע ולתכנים הניתנים באתר באמצעות קישורים - Links?
במסגרת הביקור באתר אתה עשוי למצוא הפניות לאתרים ומקורות שונים ברשת האינטרנט בהם תוכל לקבל שירותי מידע שונים ("האתרים המקושרים"). בעת הפניה לאתרים המקושרים אתה עשוי להתבקש להירשם, למסור את פרטיך וכד'. הליך הרישום ומסירת הפרטים כמו גם התוכן והמידע באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים ולא תוכל לבוא לחברת ד"ר ניסן אורי בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו. חברת ד"ר ניסן אורי אינה מתחייבת כי כל הקישורים לאתרים המקושרים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר פעיל. כמן כן, חברת ד"ר ניסן אורי אינה מתחייבת כי הקישור יפעל באופן מהיר ושבכל זמן נתון יתבצע הקישור כמבוקש. חברת ד"ר ניסן אורי רשאית לשנות את מגוון האתרים המקושרים באתר והיא רשאית להפסיק ולפרסם קישורים קיימים ולהימנע מלהוסיף קישורים חדשים והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מהן החובות החלות על המשתמש באתר?
בעצם צפייתך ופעילותך באתר הינך:

 • מסכים לכל האמור במסמך זה.
 • מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של חברת ד"ר ניסן אורי , אשר מפורטת בהמשך, והשימוש אותו יעשה בפרטים הנמסרים על ידך באתר ו/או בדפוסי השימוש שלך באתר.
 • מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את חברת ד"ר ניסן אורי מכל אחריות בעניין זה.
 • מסכים כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים בו ו/או באמצעותו.
 • מתחייב לא להשתמש באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם למסמך זה .
 • מתחייב לא להשתמש באתר באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים.
 • מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של חברת ד"ר ניסן אורי על פי כל דין, במקרים בהם חברת ד"ר ניסן אורי תחשוש כי השימוש שלך באתר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין,תהא חברת ד"ר ניסן אורי רשאית להתחקות אחר השימוש אותו תעשה באתר, למנוע ממך גישה לאתר, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותך באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של חברת ד"ר ניסן אורי , כי הינם נפגעים מפעילותך המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר חברת ד"ר ניסן אורי תמצא לנכון.

מדיניות הגנת הפרטיות
חברת ד"ר ניסן אורי תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת במסגרת ביקורך ו/או פעילותך באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר על ידי התחקות אחר פעילותך באתר (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

 

 • לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים ש חברת ד"ר ניסן אורי ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו באתר לך באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המבקרים באתר.
 • על מנת ליידע אותך בדבר שירותים שונים העשויים לעניין אותך והמוצעים על ידי חברת ד"ר ניסן אורי ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה חברת ד"ר ניסן אורי תהיה רשאית להביא לידיעתך מידע כאמור: 1) לכתובת מגוריך או לכתובת אחרת 2) לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך 3) לצג הטלפון הסלולארי שלך באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון 4) לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון קווי/הנייד שברשותך, ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידך בזמן ביקורך באתר.
 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה אותך אישית באופן שמי.
 • ליצירת קשר עמך במקרה הצורך.
 • לצורך תחזוקת האתר.
 • לצורך מעקב אחר הפעילות שלך באתר בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.
 • אם תבקש להפסיק לקבל מידע כלשהו מחברת ד"ר ניסן אורי בנוגע לשירותי האתר כמפורט לעיל, תוכל לפנות בכל עת לחברת ד"ר ניסן אורי לכתובת אלקטרונית ספציפית אשר תוקצה במיוחד לשם כך ואנו נשתדל להענות לפנייתך.
 • חברת ד"ר ניסן אורי תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. חברת ד"ר ניסן אורי שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון.

אבטחת מידע
חברת ד"ר ניסן אורי תנקוט את כל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידך, עם זאת חברת ד"ר ניסן אורי אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך חברת ד"ר ניסן אורי לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.

מהי עלות השימוש באתר?
בגין הצפייה ו/או הגלישה באתר בלבד, חברת ד"ר ניסן אורי אינה גובה, בשלב זה, כל תשלום. במידה וחברת ד"ר ניסן אורי תחליט על גביית תשלום כלשהו בגין הצפייה באתר תפורסם הודעה נפרדת ומיוחדת על כך באתר.

מהי אחריותה של חברת ד"ר ניסן אורי לגבי האתר?
האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו וכן המידע והתכנים אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמו שהם (as is). השימוש באתר יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. אין חברת ד"ר ניסן אורי  מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או במכללא ביחס: (1) למידע ולחומר המצוי באתר, וזאת למעט למידע ולתכנים המתייחסים לחברת ד"ר ניסן אורי ומפורסמים באתר על ידה (2) לחומר למידע ולפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר (3) לנזק אשר נגרם או עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, עקב פגם או תקלה בתוכנה ו/או בחומרה ו/או ברשת הבזק המשמשות את האתר או את הגישה אליו (4) לנזק, הפסד או אובדן אחר אשר עילתם, במישרין או בעקיפין שימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים הנמצאים באתר (למעט למידע ולתכנים המתייחסים לחברת ד"ר ניסן אורי ומפורסמים באתר על ידה) ו/או הניתנים על ידי ספקי מידע ותוכן המופיעים באתר ו/או נמצאים באתרים המקושרים לאתר הכל כמפורט במסמך תנאי שירות זה לעילל.
חברת ד"ר ניסן אורי לא תהא אחראית למקום בו לא תוכל לעשות שימוש באתר ו/או לקבל מידע ו/או תכנים הקיימים בו כתוצאה מכשל בחומרה ו/או בתוכנה ו/או מעילות אחרות למיניהן אשר אינן בשליטת חברת ד"ר ניסן אורי .
במקרים בהם חברת ד"ר ניסן אורי תביא לידיעתך מידע על ו/או שירותים הנמכרים על ידי צדדים שלישיים, חברת ד"ר ניסן אורי לא תשא באחריות לתוכן דברי הדואר המסחריים ו/או המסרים האחרים שישוגרו אליך ו/או לכל עסקה שתבוצע בעקבות קבלת דברי דואר ו/או מסרים אלו. כל תלונה, תביעה ו/או דרישה בעניינים אלה יופנו על ידיך אך ורק לגורמים הרלוונטים.
לפיכך, בביצוע פעילותך באתר ובהסתמכות על כל תוכן ו/או מידע ו/או שרות המופיעים בו ו/או מקושרים אליו הינך מקבל על עצמך את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיך הנובעות ו/או מסתמכות על פעילותך באתר ו/או על כל תוכן ו/או מידע ו/או שרות המופיעים בו ו/או מקושרים אליו.

מהי אחריות חברת ד"ר ניסן אורי לגבי העברת המידע והתוכן באמצעות רשת האינטרנט?
האתר כמו גם המידע והשירותים המצויים בו נשענים על רשת האינטרנט אשר הינה ציבורית. לפיכך חברת ד"ר ניסן אורי אינה מתחייבת ששירותי האתר יהיו זמינים בכל עת, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות ויהיו חסינים מפני חדירה בלתי מורשית, הפרעות בקווי ומערכות תקשורת, שימוש אסור של גורמים שלישיים וכיו"ב.
לפיכך לא תוכל לבוא בכל טענה כלפי חברת ד"ר ניסן אורי ביחס לאובדן, הפסד או נזק, אם תחול טעות ו/או תקלה ו/או כשל בציפייה ו/או בפעילות שלך באתר ככל שטעויות/תקלות אלו נובעות במישרין ו/או בעקיפין מתקלות ו/או כשלים ברשת האינטרנט.

זכויות קניין רוחני
חברת ד"ר ניסן אורי הינה בעלת כל זכויות הקניין הרוחני בעיצובו של האתר למעט חלקים באתר שבהם חברת ד"ר ניסן אורי הינה מורשה על פי רשיון ו/או הסכם לעיצובם וכך גם בכל: תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, פרסומת וחומר אחר המצוי באתר. אין להעתיק ו/או להפיץ ברבים ו/או להעביר לצדדים שלישיים, ו/או לשכתב, ו/או לשנות ו/או לבצע הנדסה חוזרת לכל הנ"ל ללא קבלת אישור מפורש ובכתב מחברת ד"ר ניסן אורי . כל השמות ו/או סימני המסחר באתר, כמו גם שם האתר, הם קניינה של חברת ד"ר ניסן אורי  בלבד, או במידה שפורסמו מטעמם של צדדים שלישיים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. הינך מתחייב לא לעשות שימוש בכל שם ו/או סימן הקיימים באתר ללא קבלת הסכמת חברת ד"ר ניסן אורי ו/או צדדים שלישיים רלבנטים, לפי העניין, בכתב ומראש.

האם חברת ד"ר ניסן אורי תשנה את האתר או תפסיק את פעולתו?
חברת ד"ר ניסן אורי תהא רשאי לשנות את מבנה האתר: מראהו, היקפו וזמינותו וכן את התכנים והשירותים המסופקים באתר והכל ללא הודעה מראש. חברת ד"ר ניסן אורי תהא רשאית להפסיק את פעולתו של האתר ו/או מתן שירותים דרכו באופן זמני או סופי והכל ללא הודעה מראש. אתה לא תוכל לבוא לחברת ד"ר ניסן אורי בכל טענה ו/או דרישה הנובעת משינויו של האתר ו/או הפסקת פעילותו כאמור.

האם חברת ד"ר ניסן אורי תיתן תמיכה למשתמשים באתר?
מעבר לעזרה השוטפת אשר חברת ד"ר ניסן אורי מציעה למשתמשים באתר, חברת ד"ר ניסן אורי אינה מתחייבת ליתן כל תמיכה באופן תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תוכל לבוא לחברת ד"ר ניסן אורי בכל טענה ו/או דרישה בגין העדר תמיכה כאמור .

דין ומקום שיפוט
על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.

האם חברת ד"ר ניסן אורי תשנה את תנאי השימוש באתר?
חברת ד"ר ניסן אורי תהא רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר האמורים לעיל ללא כל הודעה מוקדמת ומבלי ליתן כל הודעה מיוחדת על כך באתר. למעט במקרים בהם נקבע בתנאי שימוש אלה אחרת, שינוי כאמור יכנס לתוקפו החל מיום הופיעו בתקנון. מומלץ בפניך לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראות התקנון.

שונות

 • עצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים לעיל.
 • כל השתהות של חברת ד"ר ניסן אורי בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעות של חברת ד"ר ניסן אורי מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכות זו.
 • כל הודעה ביחס לאתר תפורסם באתר ותחשב כמתקבלת על ידי המשתמשים באתר מיד עם פרסומה כאמור, למעט אם נאמר מפורשות אחרת בתנאי שימוש אלה.

חברת ד"ר ניסן אורי רשאית להמחות את זכויותיה לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור באתר.

 
 
שרת וירטואלי מבית אינפיניטי קלאוד